Publikime

Publikimet e fundit

Golemata slika

Golemata slika

Makedonskata ekonomija na sreden i dolg rok
Skopje, 2020

Shkarko publikimin (3,8 MB PDF-File)


Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Athens&Skopje, 2020

Shkarko publikimin (410 KB, PDF-File)


Ndikimi i kovid-19 mbi degët që paguhen pak dhe që janë me punë intensive

Ndikimi i kovid-19 mbi degët që paguhen pak dhe që janë me punë intensive

Skopje, 2020

Shkarko publikimin (370 KB, PDF-File)


The impact of Covid-19 on low-paid and labor intensive branches

The impact of Covid-19 on low-paid and labor intensive branches

Skopje, 2020

Shkarko publikimin (360 KB, PDF-File)


Vlijanieto na Kovid-19 vrz nisko platenite i trudointenzivni granki

Vlijanieto na Kovid-19 vrz nisko platenite i trudointenzivni granki

Skopje, 2020

Shkarko publikimin (370 KB, PDF-File)


Elektroenergetski nezavisen i samoodržliv Karposh

Elektroenergetski nezavisen i samoodržliv Karposh

Skopje, 2020

Shkarko publikimin (13 MB, PDF-File)


Kulturata vo fokusot

Kulturata vo fokusot

Skopje, 2020

Shkarko publikimin


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

New upsurge of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report four
Belgrade, 2020

Shkarko publikimin (970 KB, PDF-File)


Život so kovid-19

Život so kovid-19

Skopje, 2020

Shkarko publikimin


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

Shkarko publikimin (770 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org